Pravidla a řád

Provozní řád Laser Game

Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

 1. V zájmu bezpečnosti a nerušené sportovní činnosti je povoleno do Arény vstupovat pouze hrajícím osobám. Divákům je dovoleno zápasy sledovat pouze z míst k tomu určených.
 2. Uživatelé vstupující do Arény jsou povinny chovat se ohleduplně a opatrně, a předcházet tak případným úrazům, nebo škodě na zdraví a majetku.
 3. Uživatelé jsou dále povinny dodržovat pravidla bezpečnosti a pokyny správce, případně jím pověřené osoby.
 4. V Aréně se zakazuje zejména:
 5. vstup v nevhodné obuvi (obuv musí být čistá, bez podpatku atd.; vhodná je sportovní uzavřená obuv s protiskluzovou podrážkou)
 6. hraní bez oblečení (vesta nesmí být na holém těle)
 7. vnášení či manipulace s ostrými či jinak nebezpečnými předměty (např. nože, nůžky, jehly, skleněné láhve atd.) d. manipulace a přemísťování mobilního i pevného materiálu 
 8. vstup s nápoji nebo jídlem či jejich konzumace
 9. vstup se žvýkačkou a odhazování žvýkaček
 10. vstup podnapilým osobám
 11. vstup mimo vyhrazenou otevírací dobu
 12. V celém areálu je zakázáno kouření.
 13. Uživatel je povinen správci, pověřené osobě či obsluze, neprodleně nahlásit jakoukoliv závadu, o které se dozví.
 14. Každý Uživatel vstupuje do Arény na vlastní nebezpečí.
 15. Nedodržuje-li Uživatel tento provozní řád, pokyny správce, případně pokyny jím pověřené osoby, je správce oprávněn (či jím pověřená osoba) jej kdykoliv z hřiště vykázat, a to i v případě nedohrané hry a bez nároku na náhradu. Tímto není dotčeno právo správce domáhat se náhrady vzniklé škody.
 16. Správce, případně jím pověřená osoba, je povinna Uživatele před vstupem do Arény obeznámit s provozním řádem, pravidly hry, a zejména pravidly bezpečnosti.

Vstupem do Arény Uživatel potvrzuje, že byl obeznámen jak s tímto provozním řádem, tak s pravidly hry Laser Game a zejména pravidly bezpečnosti, a že tyto bez výhrad akceptuje.

Provozní řád ke stažení